Published: 2023-03-10

CALCULATIONS OF REGULATION OF THE DRAIN FRONT OF THE REZAKSAY RESERVOIR

Khaydarov Sherzod Ergashalievich, Khudaikulov Savet Ishonkulovich

55-59

DEVELOPMENT OF INDIGOFERA PLANT AS A REPEAT CROP PLANTED AFTER WINTER WHEAT

Yoqubov Gayrat Kuvandikovich, Nurullaeva Manzura Shavkatovna, Yoqubov Shuxrat Kuvandikovich

107-109

ECONOMIC EFFECT OF DRIP IRRIGATION OF COTTON IN SALINE SOILS OF KHORAZM REGION

Qadirova Firuza Erkinovna, Kamil Durdiyev, Sobirov Elmurod Rasul o’g’li

110-112

EFFECT OF FERTILIZER RATE ON YIELD ELEMENTS OF SUNFLOWER VARIETIES "DILBAR" AND "OSIYO"

Matnazarova Zilola Maxsudbek qizi, Matyakubova Yulduzxon Amanbayevna, Qurbanov Marks Matqurbanovich

113-116

REFLECTION OF UZBEK NATIONAL EMBROIDERIES IN WORKS OF ART

Kodiriy Firdavskhon Nodirjon kizi, Raxmatullayeva Umida Saidazimovna

128-131