Published: 2022-05-08

FIRE DETECTION AND CONTROL SYSTEM USING ARDUINO

Pratiksha Jedhe, Harsh Khatri, Mahek Khot, Avinash Pathak, Prof. Samarpita Bakshi

10-15